บริษัท ไทยเสรี เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

เนื่องด้วยตลาดข้าวนึ่งมีผู้บริโภคอยู่ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ผู้บริหารของไทยเสรีจึงเล็งเห็นโอกาสในการขยายฐานธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศ บริษัท ไทยเสรี เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด จึงกำเนิดขึ้นในปี พ.ศ. 2558 โดยมีวัตถุประสงค์ในการติดต่อค้าขายข้าวนึ่งกับบริษัทต่างชาติโดยตรง