บริษัท ไทยเสรีเจนเนอเรติ้ง / บริษัท ที. เอส. เพาเวอร์ แพลนท์

DJI_0294
DJI_0294
Slider

ด้วยนโยบายส่งเสริมการลงทุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลของรัฐบาล ผนวกกับกำลังการผลิตของโรงสี ทำให้เรามีแกลบมากพอจะนำไปใช้เพื่อการผลิตไฟฟ้า ซึ่งเป็นพลังงานที่ยั่งยืน อีกทั้งช่วยลดการนำเข้าพลังงาน ลดค่าใช้จ่าย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เมื่อ พ.ศ 2546 บริษัท ไทยเสรี เจนเนอเรติ้ง จำกัด จึงได้ถูกก่อตั้งขึ้น เพื่อการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงแกลบซึ่งมีกำลังการผลิตไฟฟ้าสุทธิที่ 6 เมกะวัตต์ สามารถดำเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าและจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบการไฟฟ้าได้ตั้งแต่ พ.ศ. 2550

หลังจากนั้น ผลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าโรงแรกเป็นไปได้ด้วยดี และผู้บริหารมีความเชี่ยวชาญด้านโรงไฟฟ้าชีวมวลมาขึ้น  ทำให้ในปี พ.ศ.2555 ไทยเสรีได้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าโรงที่สอง ในนาม บริษัท ที.เอส. เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ซึ่งมีกำลังการผลิตไฟฟ้าสุทธิที่ 6 เมกะวัตต์เช่นเดียวกัน โดยเริ่มจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบใน พ.ศ.2559

หลังจากนั้น เมื่อปี พ.ศ.2562 บริษัท ไทยเสรี เจเนอเรติ้ง จำกัด ได้ก่อสร้างโซล่าร์ฟาร์ม ผลิตกระแสไฟฟ้า 3 เมกะวัตต์ เพื่อขายให้กับโรงสี เพื่อประหยัดไฟฟ้าให้กับบริษัท